St. Bartholomew's, 2005, Styrofoam, 40X40X30 cm


Copyright © 2011 Sasha Serber. All rights reserved.